HomeVoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 • 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Smaak: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smaak bv, mede handelend onder de namen , “Smaak Utrecht” en “Smaak Nederland”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34355127.
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smaak uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen Smaak en opdrachtgever(s) en/of leveranciers van goederen gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Smaak te organiseren evenement.
 • 1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of een reservering heeft gepleegd, dan wel degene in wiens naam Smaak een evenement organiseert. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd.
 • 1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Smaak te organiseren evenement.

Artikel 2 - Werkingssfeer

 • 2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Smaak of door het deelnemen aan een evenement van Smaak.
 • 2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde, tenzij Smaak en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.
 • 2.3 Smaak is alleen gebonden aan wijzigingen en/of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, als deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd.
 • 2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Smaak en de opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 • 3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Smaak aanvaardt en deze door Smaak wordt bevestigd door een zogenoemde "bevestiging van boeking".
 • 3.2 Indien Smaak in opdracht van de aanvrager al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle, hiermee gemoeide kosten ter verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.
 • 3.3 De natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier een overeenkomst aangaat is naast deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 - Prijs

 • 4.1 Smaak behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Smaak is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mee te delen.
 • 4.2 De door Smaak gehanteerde prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS af te geven prijsindexcijfer.
 • 4.3 Smaak hanteert een vast bedrag per deelnemer aan het arrangement, waarbij de te nuttigen drankjes niet zijn inbegrepen. Deze worden afgerekend op basis van een zogenoemd drankenarrangement, dan wel op basis van nacalculatie, een en ander ter keuze van de opdrachtgever.
 • 4.4 In het geval van een drankenarrangement wordt vooraf een vast bedrag per deelnemer aan het evenement in rekening gebracht; voor dit bedrag kunnen alle deelnemers aan het evenement ongelimiteerd dranken nuttigen, zulks voor zover het wijn, bier of fris betreft. Indien de opdrachtgever gedestilleerde dranken wenst, zal dit uitdrukkelijk van tevoren moeten worden verzocht en deze zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend.
 • 4.5 In het geval door de opdrachtgever geopteerd wordt voor het afrekenen van drankjes op basis van nacalculatie, zullen de door de deelnemers aan het evenement te nuttigen drankjes worden geturfd en per genuttigd drankje (achteraf) in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Wijze van facturering en betaling

 • 5.1 Bij het sluiten van de overeenkomst worden de totale kosten van het evenement door Smaak begroot, welk bedrag door de opdrachtgever voor aanvang van het evenement aan Smaak dient te worden voldaan. Nadat het evenement heeft plaatsgevonden, zal Smaak aan opdrachtgever een debet/credit factuur zenden voor niet in de begroting opgenomen kosten. Betaling van deze factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 5.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 • 5.3 De opdrachtgever die krachtens artikel 5.2 in verzuim verkeert, is aan Smaak de wettelijke rente verschuldigd over het door Smaak in rekening gebrachte bedrag, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van twee procent per maand over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-- per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de opdrachtgever alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke aan Smaak verschuldigd.

Artikel 6 - Opdrachtwijzigingen

 • 6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde tweede factuur.
 • 6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal 10 dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Smaak kenbaar te worden gemaakt en door Smaak te worden geaccepteerd.
 • 6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Smaak worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement.

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Smaak kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat Smaak door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.
7.2 Onder overmacht wordt verder onder meer, maar niet alleen verstaan :a. iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeacht haar oorzaak; b. te late levering van één of meer leveranciers van Smaak;
7.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Smaak opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan dertig dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.7.4 Indien Smaak bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is Smaak gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel het uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 • 8.1. Smaak is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Smaak.
 • 8.2 Indien en voor zover Smaak – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.
 • 8.3. Indien het aantal definitieve deelnemers naar boven afwijkt van het aantal deelnemers dat vooraf door de opdrachtgever is doorgegeven, wordt het in artikel 4.3 overeengekomen bedrag per extra deelnemer alsnog in rekening gebracht.

Artikel 9 - Annulering van de overeenkomst

 • 9.1 Het door de opdrachtgever aan gebruiker opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijk annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vind uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Wanneer blijkt, dat gebruiker voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is gebruiker gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale getelde condities. In all gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van gebruiker leiden. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
  • a. Bij annulering meer dan zes maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Smaak te betalen.
  • b. Bij annulering meer dan drie maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 10% van de door Smaak krachtens artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag (hierna te noemen: "de reserveringswaarde") aan haar te betalen.
  • c. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Smaak te betalen.
  • d. Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Smaak te betalen.
  • e. Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Smaak te betalen.
  • f. Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Smaak te betalen.
  • g. Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Smaak te betalen.

Artikel 10 – (Be)eindigen van de overeenkomst

 • 10.1 Indien Smaak het door haar conform artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag niet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 sub g gehouden is 100% van de reserveringswaarde aan Smaak te voldoen, zonder dat Smaak aan de opdrachtgever enige schadevergoeding is verschuldigd.
 • 10.2 Smaak heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.
 • 10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Smaak gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de opdrachtgever is verschuldigd.

Artikel 11 – Klachtplicht

 • 11.1 In geval van klachten omtrent de wijze waarop Smaak uitvoering heeft gegeven aan het evenement, is de opdrachtgever gehouden om binnen vijf werkdagen na afloop van het evenement schriftelijk zijn klachten aan haar kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn, wordt Smaak geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.

Artikel 12 - Auteursrecht

 • 12.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Smaak tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Smaak.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • 13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Smaak en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.